# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Hasheket shenishar
- Shiri Maymon

trimise de AnushcaAnushca.

HA-ITI KE-IVERET LE-OR HA-YOM
MAY-ROV HA-HIGAYON LO NISHAR MAKOM
RO-EDET LE-YADCHA
VE-HASAM SHE-BE-OD LO NIGMAR
NOSHEMET LI MIMCHA VE-HATA'AM KVAR MAR.

HA-MABAT ACHER VE-HAKOR CHODER
ATA MISTATER, ET GOOFI SHOVER
HA-MABAT ACHER VE-HAKOR CHODER
EICH OD YOM OVER BLI NESHIMA.

LAYILA BA LE-AT, HA-Z'MAN NE-ETZAR
LAYILA VE-ATA HA-SHEKET SH-NISHAR
REGA ECHAD NOFFELET IT'CHA BE-SOFF HAMISCHAK.

VE-RAK HA-SHEKET SH-NISHAR.

BA-EREV SHOOV CHOMEKET ME-HARECHOV
MITOCH HA-AFELLA MENASSA LACHASHOV OD KTZAT ALLEYCHA
OVERET OD DAKA AROKA SHE-MARGISHA K'MO NETZACH
VE-REK BILADECHA.

HA-MABAT ACHER VE-HAKOR CHODER
EICH OD YOM OVER BLI NESHIMA.

LAYILA BA LE-AT, HAZMAN NE-ETZAR
LAYILA VE-ATA HA-SHEKET SH-NISHAR
REGA ECHAD NOFFELET IT'CHA BE-SOFF HA-MISCHAK
HA-Z'MAN NE-ETZAR
LAYILA VE-ATA HA-SHEKET SH-NISHAR
REGA ECHAD NOFFELET IT'CHA BE-SOFF HA-MISCHAK.

VE-RAK HA-SHEKET SH-NISHAR