# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Au trecut anii
- Laura Vass

trimise de GrekGrek.

Au trecut anii, trec zile
Mà g? ndesc mamà la tine,
va veni si vremea mea,
mamà c? nd te-oi ràzbuna.

REFREN :
Mamà, Màiculita mea,
? ti multumesc cà a-i luptat,
Toatà viata a-i suferit, mama mea
Ca sà mà vezi fericiti (x 2 ori).

C? nd te vàd r? z? nd prin casà,
Inima-mi este voioasà,
Iar, c? nd te vàd cà tu esti tristà,
Inima-mi este zdrobità.

(Refren).

Mà trezesc? n timpul noptii,
Si mà g? ndesc la tine,
La viata ce-ai petrecut-o,
Si n-aveai zile bune.

(Refren).

Roagà-te Lui Dumnezeu,
Sà creascà bàiatul tàu,
Sà cresc mare sà fi-u tare,
Sà-ti ofer o alinare.

(Refren).