# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Noc komety
- Budka Suflera

Wizje chodŸcie do mnie
Blisko najbli¿ej
Zostañcie w mojej g³owie
Najdziksze sny
Oto jest wasza scena
Reflektor ni¿ej
Korowód moich marzeñ
Wiruje ci.

Sk¹d wzi¹³ siê ten œnieg
Poœrodku lata
Sk¹d ten saksofon
Pod czaszk¹ gra
Ju¿ eksploduj¹ lustra
Ca³ego œwiat
I nieskoñczenie wolno
Pulsuje czas.

Nadci¹ga noc komety
Ognistych meteorów deszcz
Nie dowiesz siê z gazety
Kto prze¿yje swoj¹ œmieræ.

Blaski odblaski powódŸ poz³oty
Krzy¿e po³udnia
I gwiezdny py³
Stosy diamentów
Co zimnym œwiat³em
Bêd¹ siê paliæ
Do kresu dni.

Nadci¹ga noc komety
Ognistych meteorów deszcz

Nie dowiesz siê z gazety
Kto prze¿yje swoj¹ œmieræ.

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny.

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny.

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny.

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny.

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny.

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny.

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny