# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Czas o³owiu
- Budka Suflera

Wtedy gdy siê najmniej spodziewasz
Nag³a wiadomoœæ pchnie ciê no¿em
Têpy, znajomy ból
Znów stare blizny siê otworz¹.

Noc¹ przy ma³ym tranzystorze
Mróz mi pok¹sa³ mózg i d³onie
Spikera ch³odny g³os
Sprawi³, ¿e wiem ju¿, jak siê tonie..

Cienki lód
Kruche szk³o
Janis J., Brian Jones
Jimi H., Anna J.
Kruchy lód
Cienkie szk³o
Steve Mc Queen, Romy S.
Johnie L., Elvis P.
Martwy film
Martwy blues
Kruche szk³o
Cienki lód
Czas o³owiu.

S³uchaj, to jest zwyczajne œwiñstwo

Tak siê nie mówi 'do widzenia'
Nie mo¿na wyjœæ ot, tak
W po³owie snu i w pó³ marzenia
Jeszcze wiruje Twoja p³yta
Jeszcze siê Tob¹ ekran pali
Pod zimnym œwiat³em gwiazd
Jak ciê¿ko ¿yæ tym, co zostali..

Cienki lód
Kruche szk³o
Janis J., Brian Jones
Jimi H., Anna J.
Kruchy lód
Cienkie szk³o
Steve McQueen, Romy S.
Johnie L., Elvis P.
Martwy film
Martwy blues
Kruche szk³o
Cienki lód
Czas o³owiu